Shopping Cart
Shopping Cart

วิธีชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

ปัจจุบันเปิดให้ใช้วิธีจ่ายเงินเพียง 2 ช่องทางดังนี้

  1. ชำระเงินเมื่อมารับสินค้าเอง
  2. โอนเงินเข้าบัญชี (หลังจากโอนแล้วให้ทำการแจ้งชำระเงินเพื่อดำเนินการต่อ)
LINE LOGO SVG สอบถามเพิ่มเติม